Tanulmányok

 • Anzenbacher, Arno, Keresztény társadalometika, Szent István Társulat, Budapest, 2001.
 • Bálint József SJ, A Teremtő munkatársai, Az egyház 100 éves szociális tanításának rövid összefoglalása – kis katekizmusa, Korda, Kecskemét, 1995.
 • Beran Ferenc – Lenhardt Vilmos, Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, 2003.
 • Beran Ferenc – Lenhardt Vilmos, Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, 2012.
 • Büchele, Herwig, Keresztény hit és politikai ész. A katolikus társadalmi tanítás új megközelítése, Egyházfórum, Budapest, 1991.
 • Höffner, Joseph, Keresztény társadalmi tanítás, Szent István Társulat, 2002.
 • Németh László (Szerk.), Irányelvek az Egyház társadalmi tanításának tanulmányozásához és oktatásához a papképzésben, Szent István Társulat, Budapest, [é.n.]
 • Jávor Benedek (Szerk.), Felelősségünk a teremtett világért. egyházi dokumentumok az ökológiai válságról, Védegylet, Budapest, 2004.
 • Kecskés Pál, A keresztény társadalomszemlélet irányelvei, Jel, 2001.
 • Közjó az Egyház társadalmi tanításában, Szent István Társulat, Konrad Adenauer Stiftung, 2008.
 • Muzslay István, Az Egyház szociális tanítása, Márton Áron Kiadó, 1997.
 • Virt László, Katolikus társadalmi alapértékek, Márton Áron Kiadó, 1999.

Hivatalos dokumentumok

 • A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat,Budapest, 2009. (idevonatkozó részei)
 • A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, Szent István Társulat,Budapest, 2006. (idevonatkozó részei)
 • Az Igazság megszabadít benneteket. Felnőttek katekizmusa, Don Bosco Kiadó, Budapest, 2004. (idevonatkozó részei)
 • Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa, Az Egyház Társadalmi tanításának kompendiuma, Szent István Társulat, Budapest, 2007.
 • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Boldogabb családokért, MKPK, Budapest, 1999.
 • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Felelősségünk a teremtett világért, Szent István Társulat, Budapest, 2008.
 • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Igazságosabb és testvériesebb világot, MKPK, Budapest 1996.
 • Tomka Miklós – Goják János (Szerk.), Az Egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok, Szent István Társulat,Budapest, 1993.
 • Új katekizmus, Agapé, Újvidék, 1988. (idevonatkozó részei)
 • Youcat. a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa, Kairosz, Budapest, 2013. (idevonatkozó részei)

Folyóiratcikkek (1965–2005)

Tőzsér Endre SP gyűjtése

 • A gazdasági életről keresztény szemmel, Mérleg 25 (1989/3) 317–324. [szemle]
 • A medellini konferencia záróokmányából (1968), Szolgálat [31. szám] 8 (1976/3) 64–70. (f. n.)
 • A Quadragesimo Anno hatása Magyarországon. Beszélgetés Közi Horváth Józseffel, Katolikus Szemle 33 (1981/2) 153–158.
 • Andorka Rudolf: Gazdaság és erkölcs, Vigilia 56 (1991/11) 802–807.
 • András Imre: Új szociális enciklika a munkáról, Katolikus Szemle 34 (1982/1) 58–65. [II. János Pál: Laborem exercens]
 • András Károly: Egység és pluralizmus. Keresztények a politikában, Katolikus Szemle 27 (1975/1–2) 56–70. [Kötetben is megjelent: in Békés Gellért (szerk.): A megzavart keresztény. Bizonytalanságok a 2. Vatikáni Zsinat után. 17. Magyar Pax Romana Kongresszus. Lyon, 1975. március 31 – április 6., Katolikus Szemle, Róma, 1976, 32–46.]
 • Az emberi viszonyokról. Az osztrák püspökök körleveléből. Részletek, Vigilia 56 (1991/9) 654–656. (f. n.)
 • Békefi Lajos: Sollicitudo rei socialis. II. János Pál pápa új szociális enciklikája, Theológiai Szemle 31 [új f.] (1988/5) 309–312.
 • Beran Ferenc: Alapvető értékek az egyház társadalmi tanításában, in Tarjányi Zoltán (szerk.): Erkölcsteológiai tanulmányok 9., Jel, Budapest, 2009, 7–22.
 • Beutter, Friedrich: Személy és gazdaság, Vigilia 59 (1994/2) 96–101. (ford. B. Réthelyi Sarolta)
 • Birher Nándor – Szabó Adrien: Horváth Sándor OP szellemi harca az emberi jogokért az állami elnyomással szemben, Studia Wesprimiensia 8 (2006/1–2) 63–76.
 • Byron, William J.: A katolikus társadalmi tanítás tíz építőköve, Mérleg 35 (1999/3) 293–300. (ford. Schmal Alexandra)
 • Čarnogurský, Ján: A Rerum novarum és a Kommunista Kiáltvány. Kit igazolt a történelem? Vigilia 56 (1991/8) 571–574. (ford. Becz Judit)
 • Chenu, Marie-Dominique: Az egyház társadalomtana. A „Rerum Novarum” enciklika megjelenésének 90. évfordulójára, Teológia 15 (1981/3) 169–173. (ford. Széll Margit)
 • Cziráki László: A Rerum novarum előestéjén, Vigilia 46 (1981/6) 381–383.
 • Cselényi István: A 2. Vatikáni zsinat a békéről, Teológia 10 (1976/3) 165–168. [Cs. I.]
 • Cserháti József: A béke és az igazságosság fogalmainak bibliai jelentése, in Korzenszky Richárd (szerk.): Küldetésben. Tanulmánykötet a „Teológia” folyóirat húszéves jubileumára, Teológia, Budapest, 1988, 65–74.
 • Cserháti József: Az egyház és a béke. Püspökkari megnyilatkozások, Vigilia 48 (1983/10) 721–727.
 • Dévény István: Az egyház és a szubszidiaritás elve, Mérleg 27 (1991/2) 161–170. [szemle]
 • Dulles, Avery: Vallás és a politika alakítása, Mérleg 29 (1993/3) 280–290. (ford. Kiss Marianne)
 • Ecsedi Zoltán: A szabadság, mint teológiai, erkölcstani és jogi fogalom és feladat a 21. század küszöbén, in Karczub Gyula (szerk.): Válogatott tanulmányok, Gemmae I., Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 2002, 19–42.
 • Endreffy Zoltán: Ellensége-e a liberalizmus a katolicizmusnak, Vigilia 56 (1991/5) 364–368.
 • Etchegaray, Roger: A katolikus egyház szociális tanítása, Vigilia 57 (1992/2) 92–96. (ford. Török József)
 • Etchegaray, Roger: Keresztény kultúra és emberi jogok. Az elutasítástól az elkötelezettségig, Vigilia 55 (1990/4) 247–253. (ford. Lőrinszky Ildikó)
 • Farkas Beáta: A társadalmi igazságosságról, Vigilia 55 (1990/10) 727–730.
 • Farkas Beáta: Az egyház társadalmi tanítása és a gazdaságetika, Vigilia 56 (1991/9) 657–659.
 • Farkas Beáta: Portrévázlat Goetz Briefsről, in Gelejiné Neubauer Irén – Könczei György – Helmut Erharter (szerk.): Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára, s. n., Budapest, 1990, 104–107.
 • Frank Miklós: Szegény gazdagok – gazdag szegények, in Békés Gellért – Endreffy Zoltán (szerk.): Szegénység, gazdagság, gazdálkodás. 36. Magyar Pax Romana Kongresszus, Siófok – Tihany, 1994, Katolikus Szemle, Pannonhalma, 1994, [Katolikus Szemle 46 (1994/1–2)] 37–51.
 • Gál Ferenc: Az egyház és a modern világ viszonyát tárgyaló zsinati konstitúció, Vigilia 31 (1966/9) 577–584.
 • Gál Ferenc: Az emberi jogok és az egyház, Vigilia 49 (1984/3) 190–195.
 • Gazdasági igazságosságot mindenkinek! Az amerikai püspökök körleveléből. Részletek, Vigilia 56 (1991/9) 650–653. (f. n.)
 • Gazdasági igazságosságot mindenkinek. Az USA katolikus püspökeinek pásztorlevele a katolikus szociális tanításokról és az USA gazdaságáról. Kivonatos ismertetés, Vigilia 54 (1989/2) 87–93. (Összeállította: Rabár Ferenc)
 • Giczy György: Autonómia és perszonalitás. Az egyház szociális tanítása alapján, Vigilia 55 (1990/10) 722–726.
 • Gláser Szilvia: II. János Pál pápa nézete a munkáról, Theológiai Szemle 44 [új. f.] (2001/3) 183–185.
 • Goják János: A dialógus teológiája és alapvető gyakorlati vonatkozásai, Vigilia 40 (1975/8) 528–533.
 • Goják János: Hívők a szocialista társadalomban, Vigilia 41 (1976/1) 6–11.
 • Hengsbach, Friedhelm: Az Egyesült Államok püspökeinek pásztorlevele a gazdasági életről, Mérleg 24 (1988/1) 37–42. (f. n.)
 • Hittani Kongregáció: Libertatis conscientia. Tanítás a keresztény szabadságról és felszabadításról, in Tomka Miklós – Goják János (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok, Szent István Társulat, Budapest, 1993, 439–486. (Sajtó alá rendezte: Horváth Pál.)
 • Hittani Kongregáció: Libertatis nuntius. Tájékoztató „a felszabadítás teológiájának” néhány aspektusáról, in Tomka Miklós – Goják János (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok, Szent István Társulat, Budapest, 1993, 415–437. (Sajtó alá rendezte: Horváth Pál.)
 • Hittani Kongregáció: Útmutatás a „felszabadítás teológiájának” néhány vonásáról, Mérleg 20 (1984/4) 381–386. (f. n.) [Szemelvények.] [Később a teljes szöveg megjelent. Vö. Hittani Kongregáció: Libertatis nuntius. Tájékoztató „a felszabadítás teológiájának” néhány aspektusáról, in Tomka Miklós – Goják János (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok, Szent István Társulat, Budapest, 1993, 415–437. (Sajtó alá rendezte: Horváth Pál.)]
 • János Pál, II.: Prófétai merészség – evangéliumi okosság, Katolikus Szemle 31 (1979/1) 1–8. (f. n.) [A Latin-amerikai Püspöki Tanács harmadik, pueblai konferenciáján] [kivonatos összefoglalás]
 • Kerber, Walter: A „Centesimus annus” kezdetű enciklika, Mérleg 27 (1991/3) 255–271. (ford. Endreffy Zoltán)
 • Kerber, Walter: A katolikus szociális tanítás és a közgazdaságtan, Mérleg 25 (1989/3) 306–316. (f. n.)
 • Kerber, Walter: Szociális piacgazdaság és katolikus társadalmi tanítás. Rendpolitikai nehézségek a nyugat-kelet-német kihívás idején, Mérleg 27 (1991/1) 45–59. (ford. Khim Antal)
 • Kindler József: Az egyháznak mégis igaza van, Vigilia 61 (1996/9) 717–720.
 • Kiss Gabriella: Katolikus felfogások a munkáról, Vigilia 59 (1994/2) 104–110.
 • Kovács Zoltán: Mezőgazdasági termelés az ipari társadalomban, Katolikus Szemle 17 (1965/2) 158–169. [XXIII. János: Mater et Magistra]
 • Kummer, Christian: Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatóköréről és génjeink határairól, Mérleg 31 (1995/1) 73–83. (ford. Gáspár Csaba László)
 • Laubier, Patrick de: „Nagy lehetőségek és kockázatok között élünk…”, Mérleg 25 (1989/2) 124–140. (f. n.)
 • Lenhardt Vilmos: Építsük a szeretet civilizációját. II. János Pál pápa új szociális enciklikája, Teológia 22 (1988/4) 218–222. [Sollicitudo rei socialis]
 • Lenhardt Vilmos: Konfliktusaink megoldása: a szociális partneri viszony, Teológia 23 (1989/2) 108–112.
 • Lukács László: Egyházunk a forrongó világban. Az egyház szociális tanítása, Vigilia 56 (1991/7) 555–556.
 • Magyar Püspöki Kar: Az igazságosság a világban. A Magyar Püspöki Kar javaslatai a szinódus második témájához, Vigilia 36 (1971/10) 706–709.
 • Maier, Hans: Szocializmus után – szociális etika? Communio 1 (1993/3) 50–57. (ford. Győrffy Andrea)
 • Máté-Tóth András: A szegények tanítása. Az európai és latin-amerikai szociális tanítás, Vigilia 56 (1991/8) 575–580.
 • Mehrle Tamás: A felszabadítás teológiájáról. A Hittani Kongregáció második instrukciója, Katolikus Szemle 39 (1987/1) 74–79.
 • Mészáros Klára: A távol-keleti kihívás, Vigilia 56 (1991/8) 581–586.
 • Mihelics Vid: A „Populorum Progressio” körlevél jelentősége, Vigilia 33 (1968/3) 145–157.
 • Mihelics Vid: VI. Pál pápa béke-enciklikája, Vigilia 30 (1965/6) 321–323.
 • Nell-Breuning, Oswald von: „Élettapasztalataim nem tettek rezignálttá…”, Mérleg 16 (1980/4) 327–343. (f. n.) [interjú]
 • Nényei László: Németországi Evangélikus Egyház Tanácsa – Német Püspöki Kar: A szolidáris és igazságos jövőért. Nyilatkozat a németországi gazdasági és szociális helyzetről, Mérleg 33 (1997/2) 183–194. [ismertetés szemelvényekkel]
 • Nyíri Tamás: Boldogok a béke szerzői. A „Pacem in terris” enciklika évfordulójára, Teológia 7 (1973/2) 66–72.
 • Nyíri Tamás: Egy enciklika születése, Vigilia 37 (1972/1) 33–39. [Rerum novarum]
 • Papež, Viktor: A béke érdekében tartsuk tiszteletben a kisebbségeket. II. János Pál nemzetközi békenapi üzenetének alapelvei, Vigilia 61 (1996/7) 487–491. (ford. Vassányi Miklós)
 • Paskai László: A keresztények jelenléte a társadalomban, Vigilia 57 (1992/6) 402–406.
 • Paskai László: Keresztény elkötelezettség a politikai és társadalmi életben, Vigilia 55 (1990/6) 402–406.
 • Paskai László: Kereszténység és liberalizmus, Vigilia 58 (1993/6) 402–407.
 • Pfeifer János: Kilencvenéves a Rerum novarum enciklika, Vigilia 46 (1981/6) 384–386.
 • Pfeifer János: Octogesima adveniens, Vigilia 37 (1972/4) 223–231. [VI. Pál levele Maurice Roy bíboroshoz a Rerum novarum szociális enciklika megjelenésének 80. évfordulóján]
 • Pfeifer János: Pacem in terris. Tíz éves a békeenciklika, Vigilia 38 (1973/4) 219–227.
 • Pfeifer János: VI. Pál pápa körlevele a népek fejlődéséről, Teológia 1 (1967/1) 37–52. [Populorum progressio]
 • Pfeiffer János: A munka szociálteológiája, Vigilia 35 (1970/1) 10–15.
 • Poszler György: Európai egység és szociális gondolat. Rerum novarum (1891) – Igazságosabb és testvériesebb világot! (1996), Vigilia 65 (2000/10) 722–730. [Máshol is megjelent: Európai egység és szociális gondolat. Rerum Novarum (1891) – Igazságosabb és Testvériesebb Világot! (1996), Világosság 41 (2000/8–9) 58–65.] [Kötetben is megjelent: in Glózer Rita – Hamp Gábor – Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció, II. kötet, Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – Országos Főrabbi Hivatala, Budapest, 2000, 181–188.]
 • Rabár Ferenc: Az egyház társadalmi tanítása itt és most, Vigilia 56 (1991/7) 489–493.
 • Rabár Ferenc: Gazdaságelméletek és gazdasági valóság, Vigilia 59 (1994/2) 82–87.
 • Ratzinger, Joseph: A felszabadítás teológiája. Feltevései, problémái és kihívásai, Mérleg 20 (1984/4) 370–381. (f. n.)
 • Ratzinger, Joseph: Szabadság és felszabadítás. A „Libertatis conscientia” kezdetű útmutatás antropológiai szemlélete, Mérleg 23 (1987/3) 219–236. (f. n.)
 • Rónay László: A megújulás szolgálatában. Mihelics Vid, Vigilia 64 (1999/3) 216–224.
 • Somfai Béla: Katolikus tanítás a háborúról és a békéről, Vigilia 60 (1995/5) 322–328.
 • Spieker, Manfred: Fundamentalista volt-e Péter és Pál, Mária és József? (A kereszténység a szabadság fenyegetése és az értékek keresése között), Mérleg 30 (1994/3) 303–312. (ford. Endreffy Zoltán)
 • Stegmann, Franz Josef: Mi a szociális piacgazdaság? Történeti és elvi észrevételek, Mérleg 29 (1993/3) 291–303. (ford. Endreffy Zoltán)
 • Stilwel, Peter: Isten és a császár, Communio 4 (1996/1) 3–13. (ford. Gál Ferenc)
 • Szabó Ferenc: A Laborem exercens enciklika visszhangja, Vigilia 47 (1982/8) 595–600. [Kötetben is megjelent: in Uő: Lélekben és igazságban. Tanulmányok és vallomások, a szerző kiadása, Róma, 1986, 109–120.]
 • Szabó Ferenc: Igazságosság a világban, Katolikus Szemle 23 (1971/4) 361–364.
 • Székely János: Az erősek joga helyett a jog ereje. Erő és erőtlenség a különböző vallásokban és az egyház társadalmi tanításában, Vigilia 69 (2004/3) 182–193.
 • Szénási Sándor: A „Populorum progressio” protestáns rostán, Theológiai Szemle 10 [új f.] (1967/9–10) 296–298.
 • Takács Gábor: A magántulajdon és a teremtett javak egyetemes rendeltetésének egysége az egyház társadalmi tanításában II. Áttekintés a középkortól napjainkig, Katekhón [8. szám] 3 (2006/2) 248–271.
 • Takács Gábor: A magántulajdon és a teremtett javak egyetemes rendeltetésének egysége az egyház társadalmi tanításában I. Áttekintés az egyházatyáktól Aquinói Szent Tamásig, Katekhón [7. szám] 3 (2006/1) 43–65.
 • Tomka Ferenc: Az egyház mindig elkésett? Teológia 3 (1969/1) 16–23.
 • Tomka Miklós: A keresztények és a közélet, Vigilia 54 (1989/10) 721–727.
 • Tomka Miklós: Az egyház társadalmi tanítása, in Tomka Miklós – Goják János (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok, Szent István Társulat, Budapest, 1993, 9–26.
 • Tomka Miklós: Egyház és politika, Vigilia 55 (1990/3) 198–205.
 • Tomka Miklós: Keresztény békeüzenet, Vigilia 56 (1991/7) 494–500.
 • Tomka Miklós: Nem magánügy! Az egyház társadalmi tanításáról, Vigilia 54 (1989/8) 587–593.
 • Tomka Miklós: Oswald von Nell-Breuning SJ századik születésnapjára, Mérleg 26 (1990/2) 193–198.
 • Tomka Miklós: Szavazhat-e hívő katolikus az MDF-re, vagy a KDNP-re? in Uő: Csak katolikusoknak, Corvinus, Budapest, 1995, 149–174.
 • Tóth János: A béke neve: az emberi jogok biztosítása, Katolikus Szemle 31 (1979/4) 289–297. [II. János Pál pápa beszédének ismertetése]
 • Trost, Franz Josef: Római torzó. A harmadik püspöki szinódus, Mérleg 8 (1972/1) 64–69. (f. n.)
 • Tuba Iván: A közjó hirdetése és megvalósítása a pluralista társadalomban, Studia Wesprimiensia 2 (2000/1–2) 204–210.
 • Tuba Iván: Erkölcs és gazdaság, Vigilia 59 (1994/2) 88–95. [Kötetben is megjelent: in Uő: Hűség és szabadság. Német erkölcsteológusok nyomában. Összegyűjtött dolgozatok 1991–2006, Erkölcsteológiai tanulmányok 6., Jel, Budapest, 217–229.]
 • Világhy Ernő: Keresztények társadalmi elkötelezettsége, in Békés Gellért (szerk.): Mit ér az ember, ha keresztény? 15. Magyar Pax Romana Kongresszus. Drongen, Belgium, 1973. április 23–29., Katolikus Szemle, Róma, 1974, 82–103.
 • Világhy Ernő: Terhes örökség és új szociális tanítás. Az egyház a gazdaságfilozófia és társadalometika mérlegén [I–II. rész], Katolikus Szemle 24 (1972/1) 59–71; (1972/2) 146–159.
 • Waller, James E.: Szabadíts meg a gonosztól! Népirtás és keresztény világ, Mérleg 44 (2008/3) 271–292. (ford. Petrás Éva)
 • Weakland, Rembert G.: „Gazdasági igazságosságot mindenkinek” – Tíz évvel később, Mérleg 33 (1997/4) 428–444. (ford. Fogarasi András)
 • Weiler, Rudolf: Az állam és a nemzet nem azonosítható, Mérleg 31 (1995/2) 136–142. (f. n.) [interjú] [Készítette: Boór János.]
 • Wilkanowicz, Stefan: A keresztény humanizmus II. János Pál pápa nyilatkozataiban, Communio 1 (1993/3) 42–49. (ford. Gál Ferenc)
 • Wilkanowicz, Stefan: A pápa humanizmusa Kelet és Nyugat számára, Mérleg 25 (1989/2) 151–162. (ford. Szesztay András)
 • Wöllner Ferenc: „Populorum progressio”. A társadalmi fejlődés enciklikája, Katolikus Szemle 19 (1967/2) 97–108.
 • Zsifkovits, Valentin: Erkölcsös gazdaság, Mérleg 30 (1994/1) 62–73. (ford. Rohonci Katalin)